Tiêu Chuẩn Giáo Dục Và Phương Pháp Giáo Dục Phát Triển Năng Lực Người Học Từ Phổ Thông Đến Đại Học.

Đổi mới giáo dục theo hướng giảng dạy tích cực và phát triển năng lực người học đã đang và sẽ là vấn đề quan trọng nhất của bất kỳ quốc gia nào.

Tiêu Chuẩn Giáo Dục Và Phương Pháp Giáo Dục Kiểu Mới Từ Phổ Thông Đến Đại Học  là Phương Pháp Khoa Học Giáo Dục được đăng ký bản quyền và xuất bản bởi công ty GO365.TOP. Phương pháp hướng dẫn  xây dựng “Hệ Thống Tiêu Chuẩn Giáo Dục Phổ Thông và Đại Học Kiểu Mới”, theo hướng tích cực và phát triển năng lực người học, bao gồm các tính năng:

  • Lấy người học làm trung tâm.
  • Lấy học đi đôi với hành làm gốc.
  • Xây dựng tiêu chuẩn đào tạo phổ thông.
  • Xây dựng tiêu chuẩn đào tạo đại học.
  • Xây dựng tiêu chuẩn bài giảng kiểu mới
  • Áp dụng phương pháp mới trong thực tế.
  • Phương pháp thực hành với ứng dụng của Công nghệ thông tin.
  • Phương pháp dạy E-Learing kiểu mới. Học online không kém đến trường.
  • Phương pháp thi kiểm tra chất lượng với yêu cầu lấy người học là trung tâm.
  • Hỗ trợ xóa bỏ 1 phần khoảng các giàu nghèo trong giáo dục.

Related Articles

Close