Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Thực Hành Đọc, Nói, Phiên Dịch Ngoại Ngữ Và Đánh Giá Kết Quả Thực Tế.

Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Thực Hành Đọc, Nói, Phiên Dịch Ngoại Ngữ Và Đánh Giá Kết Quả Thực Tế  là Phương Pháp Khoa Học Giáo Dục được đăng ký bản quyền và xuất bản. Phương pháp hướng dẫn chi tiết xây dựng  hệ thống “Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Thực Hành Đọc, Nói, Phiên Dịch Ngoại Ngữ Và Đánh Giá Kết Quả Thực Tế”  để hỗ trợ giảng dạy và thực hành ngoại ngữ  kết hợp với  các chuyên ngành khác với các tính năng sau:

 1. Áp dụng cho Giáo dục Cấp 3, Đại Học Và Đào Tạo Thạc Sĩ.
 2. Áp dụng cho tất cả các quy mô của Tổ chức đào tạo: Khoa, Nhà trường, Giáo dục cấp Quận Huyện, Giáo dục Cấp Sở Thành Phố, Giáo Dục Quốc Gia, Mạng xã hội ngoại ngữ quốc tế.
 3. Hỗ trợ đặc biệt cho dạy ngoại ngữ, đối với tất cả các thứ  tiếng. Hỗ trợ Đọc, Nghe, Phiên Dịch Và Nói Ngoại ngữ.
 4. Hỗ trợ đặc biệt trong việc đào tạo tất cả các ngành kinh tế – xã hội, chăm sóc sức khỏe, kể cả đào tạo Đại học và Thạc sĩ.
 5. Hỗ trợ cho hoạt động cộng đồng trong lĩnh vực văn hóa.
 6. Hỗ trợ đặc biệt cho thực hiện và quản lý nghiên cứu khoa học.
 7. Hỗ trợ cung cấp nguồn tin khoa học có chất lượng để đăng trên các phương tiện thông tin của Tổ Chức Giáo Dục.
 8. Lấy sinh viên là trọng tâm, hỗ trợ tích cực cho việc học đi đôi với hành. Sinh viên tự thể hiện kiến thức thực tế bản thân, khả năng làm việc và kỹ năng giao tiếp.
 9. Hệ thống đánh giá thông minh với ứng dụng của Công nghệ thông tin. Đánh giá minh bạch và đơn giản. Mỗi một sinh viên biết mình mạnh yếu như thế nào.
 10. Phụ huynh sẽ nhìn thấy sự tiến bộ của Con em mình hàng ngày, và đánh giá được 1 cách tương đối chất lượng đào tạo của “Tổ Chức Giáo Dục”.
 11. Chi phí thấp, không yêu cầu cao trình độ người quản lý, vận hành.
 12. Đưa ra 1 tiêu chuẩn mới trong đào tạo: Khả năng làm việc và thể hiện kĩ năng thực tế có minh chứng.
 13. Là hệ thống hỗ trợ giáo dục và đánh giá độc lập, không ảnh hưởng đến giáo viên và chương trình đào tạo đang thực hiện.
 14. Đơn giản, dễ hiểu, thiết thực và hấp dẫn. 
 15. Là một phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả hỗ trợ xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo trong đào tạo ngoại ngữ và đào cáo các chuyên ngành cơ bản khác. 

Related Articles

Close