Hệ Thống Thực Hành 4.0 Trong Giáo Dục Phổ Thông Và Đại Học Với Ứng Dụng CNTT.

Hệ Thống Thực Hành 4.0 Trong Giáo Dục Phổ Thông Và Đại Học Với Ứng Dụng CNTT  là Phương Pháp Khoa Học Giáo Dục được đăng ký bản quyền và xuất bản. Phương pháp hướng dẫn xây dựng Hệ thống Thực Hành và Hỗ trợ Giáo dục Phổ Thông và Đại Học với các tính năng và yêu cầu:

  • Lấy người học là trung tâm
  • Học phải đi đôi với hành
  • Phương pháp thực hành kiểu mới.
  • Hệ thống dạy Elearing kiểu mới.
  • Hệ thống Ngân hàng thực hành.
  • Hỗ trợ 1 phần xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo trong giáo dục.

Related Articles

Close